آخرالزمان 5 : خشکسالی

0

آخرالزمان 5
عکس نوشته آخرالزمان 5

خشکسالی

در برخی از منابع یهود و تفاسیر آن، برای هفت سال پیش از آمدن منجی و تحقق آخرالزمان، اتفاقاتی ذکر کرده اند که از سال اول تا پنجم آن، به وقایع و حوادث کیهانی مربوط است. یکی از آن حوادث خشکسالی است.

 در سال نخست، بارندگی کم بوده و طبق این آیه، به خشکسالی منجر خواهد شد: «بر یک شهر بارانیدم و بر شهر دیگر نبارانیدم و بر یک قطعه باران آمد و قطعه دیگر که باران نیافت، خشک شد.» (١)

 در سال دوم و سوم، در نتیجه عدم بارندگی، قحطی شدید خواهد آمد و عده ای از بین خواهند رفت. در سال چهارم، دوباره نعمت نازل خواهد شد؛ اما نه به اندازه ای که مردم سیر شوند و گرفتاری کاملاً برطرف شود. در سال پنجم، فراوانی نعمت خواهد بود و نعمت به حد وفور وجود خواهد داشت. (٢)

١. عهد عتیق، عاموس نبی، باب ۴، آیه ٧
٢. آخرالزمان در ادیان ابراهیمی، محمد حسین محمدی، ص٨٢

 

 

بخش پیام های مهدوی "آخرالزمان"

پاسخ دهید