آخر الزمان 7 : قحطی و بیماری های مهلک

0

آخر الزمان 7
عکس نوشته آخر الزمان 7

 

قحطی و بیماری های مهلک

 طبق آموزه های آئین مسیحیت، پیش از پایان عالم، فشار و سختی و زلزله های پی در پی اتفاق می افتد و عده زیادی از مردم را هلاک می کند. قحطی و وبا پدید می آید و نشانه های بزرگ و هولناک از آسمان ظاهر خواهد شد.

 «و قحطی ها و وباها و زلزله ها در جای ها پدید آید» در جای دیگر اینگونه بیان می‌کند: «در روی زمین عُسرَت و تنگی در جامعه روی خواهد داد و بر زمین، تنگی و حیرت برای امت ها روی خواهد داد.»

 انجیل مرقس، باب ٢١، آیه ١١؛ متی، باب ٢۴، آیه ٧

 به نظر می رسد در اینجا منظور از «حیرت برای امت ها روی خواهد داد»، حیرت و گم شدگی در رسیدن به حق و عدم تشخیص حق از باطل باشد و یا حیرت از اتفاقات عجیبی که در آخرالزمان می افتد.

 

 

بخش پیام های مهدوی "آخرالزمان"

پاسخ دهید